Даатгалын төлөөлөгчид олгосон шимтгэлийн талаарх мэдээлэл /2015 оны 3 дугаар улирал/

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2015 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 277 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам"-н 3.1.26-д заасны дагуу Даатгалын төлөөлөгчид олгосон шимтгэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд ил тод зарлан мэдээллэж байна.

"Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам"-ын 2 дугаар хавсралт

ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД ОЛГОСОН ШИМТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2015 оны 3-р улирал

Огноо Даатгалын төлөөлөгчийн нэр Даатгуулагчийн нэр Байгууллагын төрөл Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн
1 09/30/2015 Б.Батболд Шивээ Овоо ХК Хувьцаат компани 834,340.00