Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн мэдээ / 2015 оны 4-р улирал /

СЗХ-ны 2015 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 277 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам"-н 3.1.26-д “Даатгагч нь төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани, хувьцаат компани, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанитай гэрээ байгуулсных нь төлөө даатгалын төлөөлөгчид олгосон төлбөр, хөлс, даатгуулагч, даатгалын гэрээний талаарх мэдээллийг энэ журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу улирал бүр гарган Хороонд хүргүүлж, дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор өөрийн цахим хуудсанд олон нийтэд ил тод зарлан мэдээлэх” гэж заасны дагуу ил тодоор мэдээлж байна.

2015 оны 4-р улирлаар дээрх журмын зүйл заалтад хамаарах даатгал хийгдээгүй болно.