Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн мэдээ / 2017 оны 4-р улирал /

Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн мэдээ /2017 оны 4-р улирал/

Хорооны 2015 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 277 тооот тогтоолын хавсралт

"Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлийг тодорхойлох журам"-ын 2 дугаар хавсралт

ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД ОЛГОСОН ШИМТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Даатгалын төлөөлөгчийн нэр

Даатгуулагчийн нэр

Байгууллагын төрөл

Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн

1

Б.Цолмон

Корес төлөөлөгчийн газар

5

50,000.00

2

Б.Цолмон

Orica Mongolia LLC

5

261,249.60

3

Б.Цолмон

North Spring Capital Blue LLC

5

5,245,936.20