Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн мэдээ / 2018 оны 1-р улирал /

Хорооны 2015 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 277 тооот тогтоолын хавсралт

"Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлийг тодорхойлох журам"-ын 2 дугаар хавсралт

ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД ОЛГОСОН ШИМТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Д/д Даатгалын төлөөлөгчийн нэр Даатгуулагчийн нэр Байгууллагын төрөл Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн
1 Лояалти Солюшн ХХК   5 188,129.51
2 Арм интернейшнл ХХК   5 1,050,000.00